Γλώσσα

Κυριακή του Ασώτου

Κυριακή του Ασώτου

Η Δευτέρα εβδομάς του Τριωδίου αρχίζει από την «Κυριακή του Ασώτου». Λέγεται ούτω, διότι κατ΄ αυτήν η Εκκλησία φέρει ενώπιον μας την παραβολή του Κυρίου μας περί του «Ασώτου Υιού». Όλοι την γνωρίζομεν: Ομιλεί δι΄ ένα πλούσιον νέον, ο οποίος έφυγεν από τον πατρικόν οίκον και επορεύθη εις μακρινήν χώραν.Εκεί, κατασπαταλήσας την περιουσίαν του εις ασωτίας, κατήντησε να βόσκη χοίρους. Μετανοήσας τότε, απεφάσισε να επανέλθη εις τον πατέρα του, ο οποίος τον εδέχθη με άπειρον αγάπην και στοργήν.
Από το «Ωρολόγιον» της Εκκλησίας μας αντιγράφομεν τα εξής:
Τρία πράγματα παρέστησεν ημίν ο Σωτήρ δια της παραβολής του ΅Ευαγγελίου.
Την κατάστασιν του αμαρτωλού, της μετανοίας τον κανόνα και της θείας ευσπλαχνίας το μέγεθος. …….
 
Η παραβολή του Ασώτου είναι ανεξάντλητος εις νοήματα. Δεν θα ήτο υπερβολή
αν ελέγομεν ότι ολόκληρον το έργον της Θείας Οικονομίας ευρίσκεται μέσα εις αυτήν.
Αδελφοί μου! Την ημέραν της Κυριακής του Ασώτου ε ο ρ τα α ζ ο μ ε ν ό λ ο ι.
Όλοι έχομεν την εορτή μας. Όλοι ανεξεραίτως! Όλοι είμεθα άσωτοι υιοί, απομακρυνθέντες από τον Οίκον του Ουρανίου Πατρός μας και κατασπαταλήσαντες
Εις την αμαρτίαν τα δώρα Του. Ας επιστρέψωμεν λοιπόν μετανοημένοι εις τας θείας Αγκάλας του πατρός μας……………..
 
 
                                     Από το βιβλίο ‘ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΡΙΩΔΙΟΥ’
                                     του γέροντα Επιφανίου Θεοδωρόπουλου


Copyright © 2009